Dokumenty ke stažení

 • vamed
 • 18.7.2018

Těhotné s diabetem

Těhotenská cukrovka

Domácí péče

Domácí péče

Práva pacientu

 • vamed
 • 19.10.2017

Práva pacientů

§ 28 Sbírka zákonů č. 372 / 2011

1. Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li zákon jinak.

2. Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni.

3. Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo

a) na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb,

b) zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním potřebám pacienta, a zdravotnické zařízení, pokud zákon nebo jiné právní předpisy nestanoví jinak,

c) vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby; to neplatí, jde-li o poskytování neodkladné péče nebo o osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence,

d) být seznámen s vnitřním řádem zdravotnického zařízení lůžkové nebo jednodenní péče (dále jen „vnitřní řád“),

e) na

 • nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, je-li nezletilou osobou,
 • nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, je-li osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům, nebo osobou s omezenou způsobilostí k právním úkonům tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí (dále jen „pacient zbavený způsobilosti k právním úkonům“),
 • přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem, a to v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem, a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb; to neplatí, jde-li o osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence; tím není dotčen § 47 odst. 1 písm. b),

f) být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje,

g) znát jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se u poskytovatele na výkon zdravotnického povolání, které jsou při poskytování zdravotních služeb přítomny, popřípadě provádějí činnosti, které jsou součástí výuky,

h) odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny, a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka,

i) přijímat návštěvy ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče, a to s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak,

j) přijímat ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče duchovní péči a duchovní podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v České republice nebo od osob pověřených výkonem duchovenské činnosti (dále jen „duchovní“) v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, a s ohledem na svůj zdravotní stav, nestanoví-li jiný právní předpis jinak; návštěvu duchovního nelze pacientovi odepřít v případech ohrožení jeho života nebo vážného poškození zdraví, nestanoví-li jiný právní předpis jinak,

k) na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.

4. Pacient, který je osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům nebo který je nezletilý, může požadovat, aby při poskytování zdravotních služeb nebyla přítomna osoba podle odstavce 3 písm. e), uvádí–li, že jde o osobu, která ho týrá nebo jinak zneužívá či zanedbává. V tomto případě se postupuje podle § 35 odst. 5.

§ 29 Sbírka zákonů č. 372 / 2011

1. Volba poskytovatele a zdravotnického zařízení v případě nezletilých pacientů

a) umístěných do dětských domovů pro děti do 3 let věku, do školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, do zařízení sociálních služeb poskytujících pobytové služby, byla-li soudem nařízena ústavní nebo uložena ochranná výchova, nebo dětí svěřených do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu náleží statutárnímu orgánu tohoto zařízení,

b) svěřených do pěstounské péče nebo do výchovy jiných osob náleží pěstounovi nebo jiné osobě, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen (dále jen „pěstoun nebo jiná pečující osoba“).

2. Možnost volby poskytovatele a zdravotnického zařízení se nevztahuje na

a) zdravotnickou záchrannou službu a poskytovatele, ke kterému poskytovatel zdravotnické záchranné služby pacienta převáží,

b) pracovnělékařské služby,

c) nařízenou izolaci, karanténu nebo ochranné léčení,

d) osoby umístěné v policejních celách zřízených u útvarů Policie České republiky; tyto osoby si mohou na své vlastní náklady přizvat k poskytnutí zdravotních služeb zvoleného zdravotnického pracovníka,

e) osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, v zařízení pro zajištění cizinců nebo v přijímacím středisku,

f) osoby, jejichž zdravotní stav je posuzován pro účely poskytování služeb v oblasti zaměstnanosti a pro účely sociálního zabezpečení,

g) vojáky v činné službě za podmínek stanovených zákonem o vojácích z povolání,

h) případy, kdy jiný právní předpis stanoví posuzujícího poskytovatele, nebo jde-li o určení poskytovatele osobou k tomu oprávněnou na základě jiného právního předpisu.

§ 30 Sbírka zákonů č. 372 / 2011

1. Pacient se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy zapříčiněnými zdravotními důvody má při komunikaci související s poskytováním zdravotních služeb právo dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám zvolí, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou. V případě osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence ustanoví tlumočníka Vězeňská služba České republiky (dále jen „Vězeňská služba“).

2. Odstavec 1 věta druhá se použije obdobně, jde-li o tlumočení z cizího jazyka, s výjimkou slovenštiny.

3. Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, má právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe ve zdravotnickém zařízení, a to způsobem stanoveným vnitřním řádem tak, aby nebyla porušována práva ostatních pacientů, nestanoví-li jiný právní předpis jinak; to neplatí, jde-li o osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence. Psem se speciálním výcvikem se pro potřeby věty první rozumí vodicí pes nebo asistenční pes.

Registrace pacientů

 • vamed
 • 19.10.2017

Registrace pacientů

Při vstupu pacienta do objektu nemocnice a před jeho vstupem do ambulance nebo na lůžkové oddělení nemocnice, je pacient povinen předložit průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny a zaregistrovat se na recepci, příp. v přijímací kanceláři nemocnice.

Při registraci sdělí pacient své osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, příslušnost ke zdravotní pojišťovně – plátci zdravotních výkonů, bydliště, zaměstnavatel, kontaktní spojení – telefon, ošetřující praktický lékař, příbuzní) a poté je zaveden do nemocničního informačního systému (dále jen NIS).

Prosíme o vyplnění minimálně povinných údajů. Formulář odešlete tlačítkem Odeslat.

Zasláním tohoto formuláře potvrzujete správnost všech uvedených informací a dalších nezbytných informací, které mohou být potřebné pro zařazení do naší databáze, a potvrzujete, že výše uvedené informace jsou pravdivé.

Adresa trvalého bydliště – prosíme vyplňte, ulici, číslo popisné a místo bydliště včetně PSČ
Adresa přechodného bydliště – pokud máte adresu přechodného bydliště, napište ji prosím
Firma – napište jméno zaměstnavatele, případně napište pracovní vztah (např. OSVČ)
Výběr pojišťovny – vyberte si prosím vaši zdravotní pojišťovnu
Rodné číslo – napište jenom číslo bez mezer
Kontaktní informace – mobilní telefon, pevná linka a podobně
Doplňující informace – ošetřující praktický lékař, příbuzní

  Informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně způsobu podání námitky, jsou uvedeny v sekci Ochrana osobních údajů.

  Vaše názory, pochvaly či stížnosti

  • vamed
  • 19.10.2017

  Vaše názory, pochvaly či stížnosti

  Vážené klientky, Vážení klienti,
  rádi bychom se dozvěděli Vaše postřehy, názory a zkušenosti z návštěvy
  Nemocnice Neratocie.

  Pokud máte výhrady, týkající se poskytování zdravotních služeb nebo činností souvisejících se zdravotními službami, můžete Vy, případně Váš zákonný zástupce (osoba zmocněná nebo osoba blízká) podat stížnost, a to těmito formami:

  Písemná žádost

  Stížnost zaslaná nebo předložená v písemné formě a řádně podepsaná.
  Za podání písemné stížnosti se považuje i stížnost zaslaná e-mailem, faxem, je-li podepsaná.

  Adresa pro podání písemné stížnosti:
  ALMEDA, a.s.
  Nemocnice Neratovice
  sekretariát
  Alšova 462
  277 11 NERATOVICE

   Informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně způsobu podání námitky, jsou uvedeny v sekci Ochrana osobních údajů.

   Telefonická stížnost

   Přijímá pouze sekretariát ředitele na telefonu
   +420 315 637 470.

   Tato stížnost bude zaznamenána krátkým zápisem včetně kontaktních údajů stěžovatele. Podmínkou pro řešení telefonické stížnosti je její písemné potvrzení stěžovatelem (podpis).

   Ústní stížnost

   Pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné, stěžovatel může stížnost podat ústně jakémukoli zaměstnanci nemocnice. Tento zaměstnanec stěžovatele odkáže na sekretariát ředitele nemocnice, kde je učiněn krátký zápis s podpisem stěžovatele. Po pracovní době sekretariátu ředitele je nutné doporučit stěžovateli podat stížnost písemnou formou.

   Vámi podaná stížnost bude vyřízena písemnou odpovědí do 30 dnů od podání. Informace získané od Vás využijeme pro zlepšení našich služeb.

   Pokud nebudete spokojeni s vyřízením Vaší stížnosti, můžete podat stížnost Krajskému úřadu Stč. Kraje, odboru zdravotnictví.

   Adresa příslušného správního orgánu:
    Krajskému úřadu Stč. Kraje, odboru zdravotnictví,
   Zborovská 11,
   150 21
   Praha 5

    Vámi předané informace využijeme pro další vylepšení provozu nemocnice.
   Děkujeme za Vaši spolupráci,
   Vedení nemocnice