Zdravotně-sociální pracovník

Poslání

Posláním zdravotně sociálního pracovníka ve zdravotnictví je pomáhat pacientům a jejich blízkým zvládnout negativní sociální důsledky nemoci.

Péče se uskutečňuje v úzké spolupráci se zdravotnickými pracovníky, s rodinou pacienta, a také v úzké součinnosti s příslušnými úřady a zdravotnickými zařízeními, podle konkrétních potřeb a problémů pacienta. Je určena pacientům, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a tuto situaci nejsou schopni zvládnout vlastními silami a to z důvodu nemoci, zdravotního postižení, věku, ztráty soběstačnosti, osamělosti, závislosti, nedostatečného sociálního zázemí.

Mgr. Šárka ŘEHOŘKOVÁ, DiS, BBA

zdravotně-sociální pracovník

Cíle služby

Cílem zdravotně sociálního pracovníka je zlepšit kvalitu života pacienta a to propuštěním do domácího prostředí, pokud to dovoluje jeho zdravotní stav a zázemí, nebo umístění do zařízení sociální či zdravotní péče.

Okruh služeb zdravotně sociálního pracovníka

  • provádí sociální prevenci, zaměřenou na cílené a včasné vyhledávání jedinců, kteří se v důsledku své nemoci nebo nemoci blízkých osob mohou ocitnout nebo se již ocitli v nepříznivé sociální situaci
  • provádí sociální šetření u pacientů a posouzení životní situace pacienta ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům, podle potřeby objektivizuje rozbor sociální situace návštěvní službou v rodinách, na základě spolupráce s orgány veřejné správy (KÚ, MěÚ, ObÚ, OSPOD, ČSSZ a Českou poštou, ÚP a opatrovníky nemocných, kurátory, soudy, státním notářstvím, pečovatelskou službou, domácí péčí, která je poskytována Nemocnicí Mělník), případně dalšími subjekty a o zjištěných skutečnostech zpracovává zprávu o posouzení životní situace pacienta
  • zajišťuje sociálně-právní poradenství ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům (důchodové a sociální zabezpečení, možnost následné péče (domácí, ústavní, pečovatelské), získání ortopedických a kompenzačních pomůcek)
  • podává, vyřizuje a eviduje žádosti pacientů v oblasti sociální péče (pečovatelské služby, domovy o seniory), služby sociální prevence (azylové domy, stacionáře, noclehárny, kontaktní centra) a zdravotní péče (domácí ošetřovatelské služby tvz. Home-Care, hospicovou péči, lůžka následné péče, léčebny pro dlouhodobě nemocné, Gerentologická a ošetřovatelská centra)
  • napomáhá integraci pacientů, kteří takovou pomoc potřebují v důsledku chybějících fyzických, psychických nebo sociálních schopností, narušených sociálních vztahů nebo jiných překážek, do společenského prostředí; k aktivní účasti na této integraci získává pacienty a jejich sociální okolí
  • podílí se na přípravě propuštění pacientů, včetně zajištění další péče a služeb
  • v případě úmrtí pacientů provádí odborné poradenství v sociální oblasti; u osamělých zemřelých pacientů zajišťuje záležitosti spojené s úmrtím
  • zajišťuje kontakt s rodinou, sociální situaci pacienta řeší ve spolupráci s rodinnými příslušníky, získává od nich potřebnou dokumentaci
  • u osamělých nemocných vyřizuje jejich osobní a ekonomické záležitosti