Oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) se nachází v 3. NP, disponuje 12 lůžky na 4 třílůžkových pokojích. Příjem pacientů je plánovaný, probíhá překladem z předchozího pracoviště NIP nebo z jiného ZZ přímo na lůžko DIOP, a to po dohodě s vedoucím lékařem DIOP.

Oddělení DIOP poskytuje intenzivní ošetřovatelskou péči pacientům s poruchou vědomí a závažným, nejčastěji neurologickým postižením, jejichž stav již nevyžaduje umělou plicní ventilaci, ale vyžaduje intenzivní dlouhodobou ošetřovatelskou péči zejména o dýchací cesty, proto je důležité, aby měl pacient zavedenou tracheostomickou kanylu (TSK). Přijímáni jsou pacienti, u kterých je předpoklad zlepšování stavu. Nejedná se o pracoviště paliativní medicíny určené pro pacienty s infaustní (beznadějnou) prognózou. Pokud nedojde k zásadní změně stavu pacienta, která vede k jeho překladu/propuštění, je vždy po 180 dnech pobytu na DIOP přehodnocována indikace k další hospitalizaci na oddělení.

Pacient je přijímán při splnění vnitřních kritérií pro příjem. O překladu/propuštění pacientů z péče DIOP, rozhoduje, vedoucí lékař DIOP dle vývoje zdravotního stavu viz výše. Případný transport sanitním vozem indikuje ošetřující lékař, sanitní vůz zajišťuje po dohodě s lékařem vrchní sestra nebo službukonající sestra. Péče je poskytována systémem skupinové péče. Denní režim pacientů se stanovuje individuálně na základě jejich aktuálního zdravotního a psychického stavu a schopností.

Lékař je na oddělení v pracovních dnech i o víkendu. Dle vývoje zdravotního stavu je možný přechod na rehabilitační pracoviště, do léčebny dlouhodobě nemocných či obdobného zařízení, do domácího ošetření, v případě marné (neefektivní) péče na pracoviště hospicového typu. Zhodnocení stavu pacienta a rozhodnutí o další péči je v kompetenci vedoucího lékaře oddělení.

V rámci Nemocnice Neratovice, je zajištěna dostupnost akutní péče, laboratoří, radiodiagnostiky, konziliárních služeb (rehabilitace, chirurgie, interna, neurologie, atd.) Léčebná, ošetřovatelská péče, fyzioterapie, nutriční terapie a další návazná péče je poskytována se zaměřením na spolupráci s rodinami nemocných. Ve všední dny, v čase od 08.00 do 16.00 hodin probíhají rehabilitace klientů. Během celého dne probíhá pravidelné polohování klientů, podávání stravy do PEG, NGS, vše v tříhodinových intervalech, pokud je potřeba, tak i častěji. Konzumace jídel vnesených rodinou je rovněž možná po dohodě s vrchní sestrou oddělení.

Návštěvy u lůžka jsou realizovány tak, aby nenarušovaly chod oddělení, provedení diagnostických a terapeutických výkonů, ani ošetřovatelskou a rehabilitační péči o nemocné. Doporučená návštěvní doba je denně od 14.00 hod. do 18.00 hodin, mimo tyto hodiny pouze po dohodě s vedoucím lékařem DIOP nebo vrchní sestrou. Lékař nebo sestra jsou kompetentní přerušit nebo ukončit návštěvu při porušení výše uvedených podmínek. Návštěvy mohou být omezeny z epidemiologických nebo závažných provozních důvodů, o omezení návštěv rozhoduje vedoucí lékař DIOP nebo službu konající lékař. Návštěvy dodržují dle pokynů personálu hygienická a protiepidemická opatření, před vstupem na oddělení je každý příchozí povinen provést hygienu rukou za pomocí dezinfekčního prostředku. Informace o zdravotním stavu pacientů podává ošetřující lékař přímým příbuzným nebo zákonnému zástupci, po domluvě je možné podat, dle individuálního posouzení lékaře i telefonickou informaci o zdravotním stavu s nahlášením uvedeného hesla ve ZD.

MUDr. Jan HELLER

primář

tel.: 315 637 429
primar.nip.ner@mediterra.cz

Sesterna

tel.: 315 637 334

MUDr. Ivana BEČVÁŘOVÁ

vedoucí lékařka

tel.: 315 637 429
primar.diop.ner@mediterra.cz

Mgr. Iveta HÁJKOVÁ

vrchní sestra

zástup hlavní sestry

tel.: 315 637 424

mob.: 606 643 953

vrchni.diop.ner@mediterra.cz

Bc. Lukáš KRAJČ

vedoucí ošetřovatel

tel.: 315 637 334

mob.: 605 978 663

lukas.krajc@mediterra.cz