Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče

UPOZORNĚNÍ

K jednomu pacientovi lze, na oddělení, umožnit návštěvu nejvýše dvou osob ve stanovený den. Před vstupem na oddělení je nutné si, na recepci nemocnice, zakoupit balíček OOPP (osobní ochranné pracovní pomůcky).

Oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) se nachází v 3. NP, disponuje 12 lůžky na 4 třílůžkových pokojích. Příjem pacientů je plánovaný, probíhá překladem z předchozího pracoviště NIP nebo z jiného ZZ přímo na lůžko DIOP, a to po dohodě s vedoucím lékařem DIOP.

Oddělení DIOP poskytuje intenzivní ošetřovatelskou péči pacientům s poruchou vědomí a závažným, nejčastěji neurologickým postižením, jejichž stav již nevyžaduje umělou plicní ventilaci, ale vyžaduje intenzivní dlouhodobou ošetřovatelskou péči zejména o dýchací cesty, proto je důležité, aby měl pacient zavedenou tracheostomickou kanylu (TSK). Přijímáni jsou pacienti, u kterých je předpoklad zlepšování stavu. Nejedná se o pracoviště paliativní medicíny určené pro pacienty s infaustní (beznadějnou) prognózou. Pokud nedojde k zásadní změně stavu pacienta, která vede k jeho překladu/propuštění, je vždy po 180 dnech pobytu na DIOP přehodnocována indikace k další hospitalizaci na oddělení.

Pacient je přijímán při splnění vnitřních kritérií pro příjem. O překladu/propuštění pacientů z péče DIOP, rozhoduje, vedoucí lékař DIOP dle vývoje zdravotního stavu viz výše. Případný transport sanitním vozem indikuje ošetřující lékař, sanitní vůz zajišťuje po dohodě s lékařem vrchní sestra nebo službukonající sestra. Péče je poskytována systémem skupinové péče. Denní režim pacientů se stanovuje individuálně na základě jejich aktuálního zdravotního a psychického stavu a schopností.

Lékař je na oddělení v pracovních dnech i o víkendu. Dle vývoje zdravotního stavu je možný přechod na rehabilitační pracoviště, do léčebny dlouhodobě nemocných či obdobného zařízení, do domácího ošetření, v případě marné (neefektivní) péče na pracoviště hospicového typu. Zhodnocení stavu pacienta a rozhodnutí o další péči je v kompetenci vedoucího lékaře oddělení.

V rámci Nemocnice Neratovice, je zajištěna dostupnost akutní péče, laboratoří, radiodiagnostiky, konziliárních služeb (rehabilitace, chirurgie, interna, neurologie, atd.) Léčebná, ošetřovatelská péče, fyzioterapie, nutriční terapie a další návazná péče je poskytována se zaměřením na spolupráci s rodinami nemocných. Ve všední dny, v čase od 08.00 do 16.00 hodin probíhají rehabilitace klientů. Během celého dne probíhá pravidelné polohování klientů, podávání stravy do PEG, NGS, vše v tříhodinových intervalech, pokud je potřeba, tak i častěji. Konzumace jídel vnesených rodinou je rovněž možná po dohodě s vrchní sestrou oddělení.

Návštěvy u lůžka jsou realizovány tak, aby nenarušovaly chod oddělení, provedení diagnostických a terapeutických výkonů, ani ošetřovatelskou a rehabilitační péči o nemocné. Doporučená návštěvní doba je denně od 14.00 hod. do 18.00 hodin, mimo tyto hodiny pouze po dohodě s vedoucím lékařem DIOP nebo vrchní sestrou. Lékař nebo sestra jsou kompetentní přerušit nebo ukončit návštěvu při porušení výše uvedených podmínek. Návštěvy mohou být omezeny z epidemiologických nebo závažných provozních důvodů, o omezení návštěv rozhoduje vedoucí lékař DIOP nebo službu konající lékař. Návštěvy dodržují dle pokynů personálu hygienická a protiepidemická opatření, před vstupem na oddělení je každý příchozí povinen provést hygienu rukou za pomocí dezinfekčního prostředku. Informace o zdravotním stavu pacientů podává ošetřující lékař přímým příbuzným nebo zákonnému zástupci, po domluvě je možné podat, dle individuálního posouzení lékaře i telefonickou informaci o zdravotním stavu s nahlášením uvedeného hesla ve ZD.

MUDr. Ivana BEČVÁŘOVÁ

vedoucí lékařka

tel.: 315 637 336
primar.diop.ner@mediterra.cz

Bc. Iveta HÁJKOVÁ

vrchní sestra

zástup hlavní sestry

tel.: 315 637 424
vrchni.diop.ner@mediterra.cz