UMÍSTĚNÍ V NEMOCNICI:  4. patro budovy nemocnice (vchod naproti ředitelství)

POČET LŮŽEK: 20 (pět čtyřlůžkových pokojů)

DEFINICE ODDĚLENÍ

Oddělení DIOP poskytuje intenzivní ošetřovatelskou péči pacientům s poruchou vědomí a závažným, nejčastěji neurologickým postižením, jejichž stav již nevyžaduje umělou plicní ventilaci, ale vyžaduje intenzivní dlouhodobou ošetřovatelskou péči zejména o dýchací cesty. Proto je důležité, aby měl pacient zavedenou tracheostomickou kanylu (TSK).

PŘÍJEM PACIENTŮ

Na pracoviště DIOP jsou pacienti překládáni z oddělení Následné intenzivní péče (NIP) či jiného zdravotnického zařízení, a to po dohodě s vedoucím lékařem DIOP. Příjem pacientů je vždy předem plánovaný.

Přijímáni jsou pacienti, u kterých je předpoklad zlepšování stavu. Jedná se o pracoviště paliativní medicíny určené pro pacienty s infaustní (beznadějnou) prognózou. Pokud nedojde k zásadní změně stavu pacienta, která vede k jeho překladu/propuštění, je vždy po 180 schválena hospitalizace pacienta pojišťovnou na dalších 180 dní pobytu na oddělení DIOP.

Pacient je přijímán při splnění kritérií pro příjem. O překladu/propuštění pacientů z péče DIOP, rozhoduje, vedoucí lékař DIOP dle vývoje zdravotního stavu viz výše.

Jsme tu pro Vaše zdraví

POSKYTOVANÁ PÉČE

V rámci Nemocnice Neratovice, je zajištěna dostupnost akutní péče, laboratoří, radiodiagnostiky, konziliárních služeb (rehabilitace, chirurgie, interna, neurologie, atd.)

Léčebná, ošetřovatelská péče, fyzioterapie, logopedická péče, nutriční terapie a další návazná péče je poskytována se zaměřením na spolupráci s rodinami pacientů.

Spolupráce s fyzioterapeuty je naprosto stěžejní, každý pacient po indikaci lékaře v rámci kondice rehabilituje pasivně i aktivně jedenkrát denně 5 dní v týdnu, používají se specifické rehabilitační pomůcky pro bazální a audiovizuální stimulaci.

Konzultační hodiny probíhají v pracovní dny rehabilitačních pracovníků pro návštěvy v čase 14:00 – 15:00. Během celého dne probíhá pravidelné polohování klientů, podávání stravy do PEG, NGS, vše v tříhodinových intervalech, pokud je potřeba, tak i častěji. Konzumace jídel vnesených rodinou je rovněž možná po dohodě s vrchní sestrou oddělení a nebo vedoucí sestrou.

Péče je poskytována systémem skupinové péče. Denní režim pacientů se stanovuje individuálně na základě jejich aktuálního zdravotního a psychického stavu a schopností.

Náš zdravotnický personál se snaží léčit, ošetřovat a uzdravovat podle nejnovějších poznatků současného zdravotnictví a ošetřovatelské péče.

TRANSPORT SANITNÍM VOZEM

Případný transport sanitním vozem indikuje ošetřující lékař. Sanitní vůz zajišťuje po dohodě s lékařem vždy službu konající sestra.

INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU PACIENTA

Informaci o aktuálním stavu nemocného sdělujeme v odpoledních hodinách osobně od 14:00 do 16:00 hod, telefonicky na čísle 315 637 429, a to ve všední den po ranní vizitě mezi 13:00 – 14:00 hod.

Informace o zdravotním stavu pacientů podává ošetřující lékař přímým příbuzným nebo zákonnému zástupci pacienta.

Telefonická konzultace ohledně stavu pacienta je možné ve všední dny od 13:00 do 14:00 hod a to po nahlášením stanoveného hesla.

Toto heslo je svěřeno kontaktní osobě uvedené pacientem v souhlasu s hospitalizací.

Při telefonickém kontaktu se kontaktní osoba prokáže heslem a teprve poté jí jsou sděleny informace o zdravotním stavu pacienta. Pacient má také právo odmítnout podávání informací o svém zdravotním stavu.

NÁVŠTĚVY PACIENTŮ

  • Návštěvy u lůžka jsou realizovány tak, aby nenarušovaly chod oddělení, provedení diagnostických a terapeutických výkonů, ani ošetřovatelskou a rehabilitační péči o pacienty. Návštěvy lze omezit dle nařízení vlády MZČR a dle epidemiologické situace.
  • Doporučená návštěvní doba je denně od 14.00 do 18.00 hod, mimo tyto hodiny pouze po dohodě s vedoucím lékařem NIP nebo službu konajícím lékařem.
  • Lékař nebo sestra jsou kompetentní přerušit nebo ukončit návštěvu při porušení výše uvedených podmínek.
  • Návštěvy mohou být omezeny z epidemiologických nebo závažných provozních důvodů, o omezení návštěv rozhoduje vedoucí lékař DIOP nebo službu konající lékař.
  • Návštěvy dodržují dle pokynů personálu hygienická a protiepidemická opatření, před vstupem na oddělení je každý příchozí povinen provést hygienu rukou za pomocí dezinfekčního prostředku.

Sesterna

tel.: 315 637 334

Mgr. Lucia KAŠINOVÁ

vedoucí ošetřovatelka

tel.: 315 637 424

mob.: 724 880 260