Vnitřní oznamovací systém

 • vamed
 • 27.7.2023

INFORMACE SPOLEČNOSTI VE VZTAHU K VNITŘNÍMU OZNAMOVACÍMU SYSTÉMU

Společnost ALMEDA, a.s., se sídlem Alšova 462, 277 01 Neratovice, IČO: 250 79 174, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 4310 (dále jen „Společnost“), v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavedla vnitřní oznamovací systém, který je součástí Compliance programu Společnosti, a který slouží k podávání oznámení o protiprávním jednání v souladu se Zákonem.

Vnitřní oznamovací systém Společnosti (tzv. whistleblowing systém) je určen pouze fyzickým osobám, které se dozvěděly o možném protiprávním jednání blíže vymezeném v Zákoně. Těmito osobami se rozumí zejména:

 1. bývalí a současní zaměstnanci Společnosti;
 2. osoby, které vykonávaly nebo vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost pro Společnost, a to i zprostředkovaně; nebo
 3. osoby, které byly nebo jsou se Společností v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Vnitřní oznamovací systém má umožnit Společnosti efektivně odhalovat možná protiprávní jednání na pracovišti nebo týkající se Společnosti a zároveň zajistit oznamovatelům ochranu před odvetnými opatřeními v souvislosti s podaným oznámením.

Společnost nastavila ve vnitřním oznamovacím systému technická a organizační opatření tak, aby nebylo možné odhalit identitu oznamovatele. S totožností oznamovatele a obsahem oznámení má právo se seznámit pouze příslušná osoba, která přijímá a vyřizuje došlá oznámení, a která musí zachovávat mlčenlivost a důvěrnost ohledně identity oznamovatele a obsahu oznámení v průběhu i po skončení šetření.

 1. Určená příslušná osoba

Společnost určila níže uvedenou příslušnou osobu, která přijímá a vyřizuje oznámení podaná prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

označení příslušné osoby: pan Mgr. Ondřej Štefeček

telefonní číslo: +420 702 055 987

e-mailová adresa:

adresa: ALMEDA, a.s., personální oddělení, Neratovice, Alšova 462, PSČ 27711

 1. Způsoby podávání oznamování

V souladu se Zákonem mohou fyzické osoby, které se dozvěděly o možném protiprávním jednání podávat oznámení následujícími způsoby:

 1. písemně přímo do rukou příslušné osoby nebo zasláním na adresu uvedenou v článku 1 výše – s cílem zajistit ochranu oznamovatele by v případě písemného podání mělo být oznámení umístěno v zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT – K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“; k zajištění ochrany totožnosti oznamovatele by obálka neměla být zvnějšku označena identifikačními údaji oznamovatele;
 2. telefonicky na číslo +420 702 055 987 – z telefonického rozhovoru bude pořízen písemný záznam; případně bude z telefonického rozhovoru pořízena zvuková nahrávka a to pouze se souhlasem oznamovatele;
 3. e-mailem na e-mailovou adresu ;
 4. osobně, a to na žádost oznamovatele.

V souladu se Zákonem může oznamovatel podat oznámení rovněž prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti.

 1. Přijímání oznámení od třetích osob

Společnost tímto nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Tato informace je platná a účinná ode dne 1. srpna 2023.

Fotogalerie

 • vamed
 • 17.12.2017

Fotogalerie

Kariéra

 • vamed
 • 8.10.2017

Rychlé odkazy:

Kariéra

Vítáme Vás na webových stránkách zdravotnického zařízení nemocnice Neratovice, provozovaného soukromou společností Almeda, a. s.


Velmi si vážíme Vašeho zájmu o spolupráci s námi.

Jestliže jste si nevybrali z níže uvedených volných pracovních pozic, ale přesto byste s námi rádi spojili svou profesní budoucnost, zašlete nám svůj strukturovaný profesní životopis na adresu . My Vás budeme kontaktovat v případě, že se uvolní pracovní místo odpovídající Vašemu profilu.


Zasláním životopisu souhlasíte s následujícím prohlášením:
Souhlasím s tím, aby společnost ALMEDA, a.s. zpracovávala mé osobní údaje (ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., v platném znění) poskytnuté v souvislosti s výběrovým řízením (dále jen „osobní údaje“) v rozsahu údajů poskytnutých uchazečem v životopise, ať již automatizovaně či manuálně, za účelem nabídky volných pracovních pozic.


Děkuji a těším se na spolupráci s Vámi.

Všem zaměstnancům společnosti ALMEDA a. s. nabízíme:

 • plný nebo částečný pracovní úvazek
 • práci v přátelském kolektivu a v nově zrekonstruovaných prostorách
 • možnost seberealizace ve skupině VAMED MEDITERRA, která je součástí nadnárodní skupiny VAMED/FRESENIUS
 • možnost zahraničních stáží v rámci skupiny v programu Mednet International
 • zajímavé finanční ohodnocení
 • týden dovolené navíc a dotované závodní stravování
 • skvělou dostupnost z Prahy (25 minut)

Aktuální nabízené pozice

 • Všechny pozice
 • 1. Lékaři
 • 2. Zdravotnický personál
 • 3. Ostatní personál

Certifikáty

 • vamed
 • 8.10.2017

Certifikáty

Úspěšné reakreditační setření Spojené akreditační komise (SAK) za rok 2023.

Získaná ocenění za rok 2021

Získaná ocenění za rok 2018

Získaná ocenění za rok 2017

Získaná ocenění za rok 2016

Akreditace SAK

Nemocnice v Neratovicích uspěla v hodnocení kvality a bezpečnosti, a stala se již pátým zdravotním zařízením skupiny VAMED MEDITERRA, které splnilo všechny požadavky akreditačních standardů. Nemocnice získala certifikát udělený Spojenou akreditační komisí, jejímž cílem je neustálé zvyšování kvality zdravotní péče v České republice.

Získaná ocenění v celostátním projektu Nemocnice ČR

V letošním roce se naše nemocnice umístila na 2. místě ve Středočeském kraji v kategorii Spokojenost hospitalizovaných pacientů.

Etická komise

 • vamed
 • 8.10.2017

Etická komise

Lokální etická komise Nemocnice Neratovice (dále jen LEK) je nezávislým orgánem ustaveným zdravotnickým zařízením Nemocnice Neratovice na základě platné legislativy České republiky a harmonizace s právními předpisy EU, která dbá na zajišťování a ochranu práv, zachování lidské důstojnosti, osobní cti, pověsti a jména, ochranu soukromého a rodinného života, bezpečnosti a blaha lidí, kteří jsou v tomto zařízení léčeni, účastní se medicínského výzkumu nebo postgraduální výuky. Je jmenována ředitelem zdravotnického zařízení.

LEK se řídí platnou legislativou EU (podle přijaté Úmluvy o lidských právech a biomedicíně) a zákony ČR. Postupuje se podle správné klinické (ICH-GCP) a laboratorní praxe (GLP). Členové jsou nezávislí a rozhodují se podle svého nejlepšího svědomí a přesvědčení.

MUDr. Jan Heller předseda komise
Monika Kalinová člen komise
MUDr. Michal Scheinost člen komise
Ing. Zuzana Hrubcová člen komise
MUDr. Zuzana Podhrázská člen komise

Vedení a správa nemocnice

 • vamed
 • 8.10.2017

Správa nemocnice

Pracovník pro styk se ZP

Marcela KRUŽBERSKÁ

tel.: 315 639 137

O nás

 • vamed
 • 8.10.2017

Vítáme Vás na webových stránkách společnosti ALMEDA, a.s. provozovatele nestátního zdravotnického zařízení Nemocnice Neratovice

NEMOCNICE S PŘÁTELSKOU A RODINNOU ATMOSFÉROU

ČLEN MEZINÁRODNÍ SKUPINY VAMED MEDITERRA

Nemocnice Neratovice je moderně vybaveným zdravotnickým zařízením, které se významně podílí na zajištění dostupnosti ambulantní i lůžkové léčebné péče v kraji. V naší nemocnici jsme zavedli systém kontroly kvality péče a splnili tak akreditační standardy Spojené akreditační komise. Poskytujeme základní a specializovanou péči v širokém rozsahu nabízených služeb pro celý region.

Pro své první pacienty byla naše nemocnice otevřena na konci roku 1994. Během roku 1995 byl zahájen provoz Anesteziologicko-resuscitačního úseku (ARO) a lůžkových oddělení jako jsou Interní oddělení, oddělení Gynekologie a Jednodenní chirurgie. Pro klienty, kteří mají ohroženy životně důležité funkce vznikla Multioborová jednotka intenzivní péče (MOJIP) a pro pacienty vyžadující dlouhodobou resuscitační péči zahájilo provoz oddělení Následné intenzivní péče (NIP) a Dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP).

Naše zdravotnické zařízení poskytuje v rámci těchto lůžkových oddělení komplexní odborné zdravotnické a sociální služby od jejich vzniku až do současnosti.

JSME TU PRO VÁS JIŽ 29 LET

Do provozu byly následně uvedeny ambulance, ve kterých zdravotnický personál pečuje o své pacienty i v současnosti.

AMBULANTNÍ PÉČE NEMOCNICE NERATOVICE

Diabetologie Kardiologie
Urologie Gastroenterologie
Gynekologie Kožní
Chirurgie Oční
Interna Radiodiagnostika

Do širokého spektra námi poskytované péče patří také doplňkové služby, jako jsou biostimulační laser (kožní ambulance) nebo nadstandardní služby gynekologické ambulance Premium či služby biochemické laboratoře. Poskytujeme rovněž služby oční ambulance, jako jsou blefaroplastika (operace horních očních víček), vyšetření OCT (optická koherentní tomografie) či focení předního segmentu oka/sítnice fundus kamerou.

Naše nemocnice má mnohaletou tradici v poskytování zdravotních služeb, jsme ekonomicky stabilní adisponujeme multidisciplinárním týmem vysoce erudovaných lékařů všech hlavních oborů medicíny a vzdělaným ošetřovatelským týmem. Vysokou odborností, profesionalitou a empatií k pacientům přispíváme k dobrému jménu Nemocnice Neratovice.

Naším cílem je být vyhledávaným zdravotnickým zařízením, nemocnicí s vysoce odborným, lidským a individuálním přístupem. Další prioritou je vytvoření příjemného a bezpečného prostředí, které umožní uspokojení potřeb pacienta s respektem k lidské důstojnosti.

Naši zaměstnanci se snaží léčit, ošetřovat a uzdravovat pacienty podle nejnovějších poznatků současné medicíny a ošetřovatelské péče.

Od roku 2008 patří Nemocnice Neratovice do skupiny VAMED MEDITERRA, která je členem mezinárodního holdingu VAMED. Ten je globálním poskytovatelem širokého spektra služeb pro nemocnice a další zdravotnická a lázeňská zařízení ve světě. 

Nemocnice Neratovice Almeda a.s., je NESMLUVNÍM zdravotnickým zařízením pro pojišťovnu 213 – Revírní bratrská pokladna (RBP).

Smluvní pojišťovny