Domácí péče Mělník

 • vamed
 • 18.7.2018

Domácí péče Mělník

V případě zájmu o domácí péči Vám doporučujeme využít služeb domácí péče v Nemocnici Mělník.

Klientem domácí péče v Nemocnici Mělník se může stát kdokoli. Služba je zajišťována osobám všech věkových kategorií. Domácí péče je poskytována všem klientům, kteří potřebují odbornou péči a přitom nejsou hospitalizovaní, nebo těm, jejichž stav neumožňuje docházet do ambulance lékaře.

Péče je aplikována v domácím prostředí klienta. Klient tedy není nucen nikam chodit, nebo dojíždět a odborná péče je mu poskytována v prostředí, které je mu známé a ve kterém se cítí dobře. Častými klienty domácí péče jsou lidé po operacích, úrazech a různých onemocněních. Péče je ale také věnována těm, kteří jsou částečně, či plně imobilní, kteří potřebují ošetření defektů a dekubitů, nebo ošetření rehabilitační, tedy nácvik pohybových dovedností. Další služby, které vykonává odborný personál, je péče o klienty se stomií, podávání parenterální a enterální výživy, měření fyziologických funkcí a edukační činnost.

Péče je poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Je indikována praktickým, nebo ošetřujícím lékařem při propuštění po hospitalizaci. Proto je plně hrazena zdravotní pojišťovnou.

Domácí zdravotní péče zahrnuje tyto úkony:

 • aplikace injekcí, infuzí, odběry krve, měření krevního tlaku, podání léků
 • ošetření a převazy pooperačních ran, proleženin, bércových vředů
 • péče o permanentní močové katétry, kolostomie, jednorázové cévkování, klysmata
 • ošetřovatelská a kondiční rehabilitace, cvičení na lůžku, procvičení velkých kloubů, nácvik chůze s holí, berlemi, či chodítkem, dechová cvičení
 • prevence dekubitů a opruzenin, pravidelné polohování a podkládání
 • masáže zad, hýždí, končetin prokrvující emulzí
 • péče o hydrataci
 • pravidelná kontrola fyziologických funkcí a celkového zdravotního stavu
 • fyzická a zejména psychická aktivace
 • celkové poradenství, psychická podpora, aktivace pacienta, spolupráce s rodinou, začlenění rodiny do péče klienta

+420 730 180 432

Zdravotně-sociální pracovník

 • vamed
 • 19.10.2017

Zdravotně-sociální pracovník

Poslání

Posláním zdravotně sociálního pracovníka ve zdravotnictví je pomáhat pacientům a jejich blízkým zvládnout negativní sociální důsledky nemoci.

Péče se uskutečňuje v úzké spolupráci se zdravotnickými pracovníky, s rodinou pacienta, a také v úzké součinnosti s příslušnými úřady a zdravotnickými zařízeními, podle konkrétních potřeb a problémů pacienta. Je určena pacientům, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a tuto situaci nejsou schopni zvládnout vlastními silami a to z důvodu nemoci, zdravotního postižení, věku, ztráty soběstačnosti, osamělosti, závislosti, nedostatečného sociálního zázemí.

Mgr. Šárka ŘEHOŘKOVÁ, DiS, BBA

zdravotně-sociální pracovník

Cíle služby

Cílem zdravotně sociálního pracovníka je zlepšit kvalitu života pacienta a to propuštěním do domácího prostředí, pokud to dovoluje jeho zdravotní stav a zázemí, nebo umístění do zařízení sociální či zdravotní péče.

Okruh služeb zdravotně sociálního pracovníka

 • provádí sociální prevenci, zaměřenou na cílené a včasné vyhledávání jedinců, kteří se v důsledku své nemoci nebo nemoci blízkých osob mohou ocitnout nebo se již ocitli v nepříznivé sociální situaci
 • provádí sociální šetření u pacientů a posouzení životní situace pacienta ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům, podle potřeby objektivizuje rozbor sociální situace návštěvní službou v rodinách, na základě spolupráce s orgány veřejné správy (KÚ, MěÚ, ObÚ, OSPOD, ČSSZ a Českou poštou, ÚP a opatrovníky nemocných, kurátory, soudy, státním notářstvím, pečovatelskou službou, domácí péčí, která je poskytována Nemocnicí Mělník), případně dalšími subjekty a o zjištěných skutečnostech zpracovává zprávu o posouzení životní situace pacienta
 • zajišťuje sociálně-právní poradenství ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům (důchodové a sociální zabezpečení, možnost následné péče (domácí, ústavní, pečovatelské), získání ortopedických a kompenzačních pomůcek)
 • podává, vyřizuje a eviduje žádosti pacientů v oblasti sociální péče (pečovatelské služby, domovy o seniory), služby sociální prevence (azylové domy, stacionáře, noclehárny, kontaktní centra) a zdravotní péče (domácí ošetřovatelské služby tvz. Home-Care, hospicovou péči, lůžka následné péče, léčebny pro dlouhodobě nemocné, Gerentologická a ošetřovatelská centra)
 • napomáhá integraci pacientů, kteří takovou pomoc potřebují v důsledku chybějících fyzických, psychických nebo sociálních schopností, narušených sociálních vztahů nebo jiných překážek, do společenského prostředí; k aktivní účasti na této integraci získává pacienty a jejich sociální okolí
 • podílí se na přípravě propuštění pacientů, včetně zajištění další péče a služeb
 • v případě úmrtí pacientů provádí odborné poradenství v sociální oblasti; u osamělých zemřelých pacientů zajišťuje záležitosti spojené s úmrtím
 • zajišťuje kontakt s rodinou, sociální situaci pacienta řeší ve spolupráci s rodinnými příslušníky, získává od nich potřebnou dokumentaci
 • u osamělých nemocných vyřizuje jejich osobní a ekonomické záležitosti

Duchovní služba

 • vamed
 • 19.10.2017

Duchovní služba v Neratovicích

Nemoc není pro žádného člověka snadnou záležitostí. V mysli se vynořuje celá řada otázek, s kterými si člověk neví rady. Rádi bychom Vám pomohli využít tohoto „nuceného volna“.

Neváhejte kontaktovat duchovní pomoc.

SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ

Kazatel: Olin Kadlec

Vojtěšská ul. 1219
277 11 NERATOVICE
Tel.: 604 327 315

Biostimulační laser

 • vamed
 • 19.10.2017

Biostimulační laser

V dermatovenerologické ambulanci Nemocnice Neratovice je pro Vás připravena možnost ošetření biostimulačním laserem Maestro.

Tento přístroj především umožňuje:

 • zlepšit vzhled čerstvých jizev po operačních zákrocích, po úrazech, popáleninách, akné či neštovicích (ošetření jizev je možné IHNED po vyndání stehů)
 • urychlení hojení veškerých zánětlivých ložisek na kůži, prostých i pásových oparů
 • výrazně zlepšit všechny formy akné jak v obličeji, tak na trupu
 • urychlit hojení bércových vředů
 • v kombinaci s dalšími látkami omlazení (rejuvenaci) pleti
 • v kombinaci s použitím chemického peelingu dosáhnout ideálních výsledků ošetření obličejových partií

+420 315 637 451

Před prvním zákrokem je nutná konzultace v dermatovenerologické ambulanci, kde lékař určí individuálně počet a délku jednotlivých ošetření.

Cena je stanovena dle platného ceníku.